یافته های علمی

Name: Epoxidation of Soybean Oil
Authors: Kouroosh Saremi , Taghi Tabarsa, Alireza SHakeri, Ahmad Babanalbandi
Keywords:  Epoxidation,  Epoxy, Environmentally friendly, Soybean oil 
Language: In English
Download

1197 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان