یافته های علمی

Name: Evaluation of using waste timber railway sleepers in wood–cement composite materials
Authors: Alireza Ashori, Taghi Tabarsa, Fatemeh Amosi
Keywords: Timber railway sleeper, Construction material, Wood–cement composite, Physico-mechanical properties
Language: In English
Download

754 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان