یافته های علمی

Name: Fiber reinforced cement boards made from recycled newsprint paper
Authors: Alireza Ashori, Taghi Tabarsa, Iman Valizadeh
Keywords: Fiber–cement  board, Recycled newsprint paper, Natural fiber, Building 
material, Calcium chloride
Language: In English
Download

1139 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان