یافته های علمی

Name: Morphology, dimensional stability and mechanical proper ties of polypropylene– wood flour composites with and without nanoclay
Authors: Hossein Khanjanzadeh, Taghi Tabarsa, Alireza Shakeri
Keywords: melt compounding, mechanical proper ties, dimensional stability, scanning electron micrograph, wood–plastic composites
Language: In English
 Download

1085 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان