یافته های علمی

Name: The manufacture of particleboards using mixture of reed (surface layer) and commercial species (middle layer)
Authors: Mohammad Dahmardeh Ghalehno · Mehrab Madhoushi ·Taghi Tabarsa ·Morteza Nazerian
Keywords:
Language: In English
Download

757 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان