یافته های علمی

Name: Producing Particleboard Using Of Mixture of Bagasse and Industrial Wood Particles
Authors: T.Tabarsa
Keywords: wood particle, bagasse, single layer particleboard, three layer particleboard, physical properties, mechanical properties, surface quality, slenderness
Language: In English
Download

792 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان