یافته های علمی

Name: Manufactoring High Performance Wood Composite Panel from Paulownia
Authors: Ali Rafighi, Taghi Tabarsa
Keywords: Manufacturing, wood composite panel, fast growing, paulownia
Language: In English
Download

870 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان