یافته های علمی

Name: Performance characterizations of particleboards made with wheat straw and waste veneer splinters
Authors: Khadijeh Azizi, Taghi Tabarsa, Alireza Ashori
Keywords: Wood, Resins, Mechanical properties, Statistical methods
Language: In English
Download

765 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان