یافته های علمی

Name: Evaluation of Physical and Mechanical Properties of Paulownia Wood Core and Fiberglass Surfaces Sandwich Panel
Authors: Maryam Sobhani, Abolghasem Khazaeian, Taghi Tabarsa, Alireza Shakeri
Keywords: Sandwich panels, Paulownia, multilayer Fiberglass, Physical and mechanical properties    
Language: In English
Download

842 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان