یافته های علمی

Name: Manufacturing of Wood-Plastic Composite from Completely Recycled Materials
Authors: Taghi Tabarsa, Hossein Khanjanzadeh, Hamidreza Pirayesh
Keywords: Wood-plastic, Recycled, Textile, Batch method, Coupling agent, Thickness swelling
Language: In Engllish
Download

773 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان