یافته های علمی

تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: سد بارزو شیروان) (دانلود)
مدیریت منابع آبی از طریق تخصیص بهینه آب بین اراضی زیر سدها (مطالعه موردی سد بارزو شیروان) (دانلود)
تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان (دانلود)
تصحیح رشد اقتصادی برنامه سوم توسعه با توجه به استهلاک جنگل ها و مراتع (دانلود)
نقش بازار آب در تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با رهیافت برنامه ریزی ریاضی اثباتی (PMP) (مطالعه موردی: اراضی پایین دست سد شیرین دره بجنورد) (دانلود)
Economic Optimal Allocation of Agriculture Water: Mathematical Programming Approach (دانلود)
Managing cropping patterns agricultural crops of Three Counties of Mazandarn province of Iran  (دانلود)

1185 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان