یافته های علمی

نام مقاله: تعیین ارزش اقتصادی آب با رهیافت برنامه ریزی آرمانی (مطالعه موردی: سد بارزو شیروان)
نویسندگان: امیر حسین چیذری، غلامعلی شرزه ای، علی کرامت زاده
کلمات کلیدی: برنامه ریزی آرمانی، ارزش اقتصادی آب، نهاده آب، الگوی کشت بهینه، سد بارزو شیروان
زبان: فارسی
 دانلود

967 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان