یافته های علمی

نام مقاله: مدیریت منابع آبی از طریق تخصیص بهینه آب بین اراضی زیر سدها (مطالعه موردی سد بارزو شیروان)
نویسندگان: امیر حسین چیذری، علی کرامت زاده
کلمات کلیدی: تخصیص بهینه، مدیریت منابع آب، برنامه ریزی خطی معمولی، الگوی کشت، سد بارزو، شیروان
زبان: فارسی
دانلود

1073 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان