یافته های علمی

نام مقاله: تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی با استفاده از مدل الگوی کشت بهینه تلفیق زراعت و باغداری مطالعه موردی سد بارزو شیروان
نویسندگان: علی کرامت زاده، امیرحسین چیذری، احمد میرزایی
کلمات کلیدی: برنامه ریزی خطی، ارزش اقتصادی آب، الگوی کشت بهینه، سد بارزو، شیروان
زبان: فارسی
دانلود

1110 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان