یافته های علمی

Name: Economic Optimal Allocation of Agriculture Water: Mathematical Programming Approach
Authors: A. Keramatzadeh, A. H. Chizari, R. Moore
Keywords: Economic value of water, Cropping pattern, Mathematical Programming
Optimal Allocation, Sustainable irrigation.
Language: In English
Download

771 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان