یافته های علمی

Name: Managing cropping patterns agricultural crops of Three Counties of Mazandarn province of Iran
Authors: Amin Aghajani, Farhad shirani bidabadi, Ramtin Joolaei, Ali Keramtzadeh
Keywords:  Agricultural Crops, Linear Programming, Multi Regional Models, Regional Models, Optimization
Language: In English
Language

812 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان