یافته های علمی

بررسی ترکیب صید ضمنی تورهای ترال یال اسبی سر بزرگ (Trichiurus lepturus) در شمال خلیج فارس، استان هرمزگان (دانلود)
مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frissi kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره (دانلود)
بررسی تغییرات برخی آمین های بیو ژنیک ماهی گیدر( Thunnus albacares ) نگهداری شده در یخ و انجماد در شناورهای صیادی چابهار (دانلود)
بررسی فراوانی طولی، سن و رابطه طول کل- دور بدن 5 گونه ماهی در تالاب انزلی (دانلود)
مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی (دانلود)
Length-weight relationship and GSI index of smallhead hairtail, Eupleurogrammus muticus (Gray, 1831), northern Persian Gulf, Hormozgan coastal waters (دانلود )
Reproductive season, maturation size (LM 50 ) and sex ratio of Metapenaeus affinis (Decapoda: Penaeidae) in Hormozgan shrimp fishing grounds, south of Iran (دانلود )
Weight-Length Relationship for Clupeonella cultriventris caspia (Svetovidov, 1941) in Iranian Waters of the Southwest Caspian Sea (دانلود
Weight-length relationships and condition factors for Sturgeon fish species from the Southeastern Caspian Sea, Iranian waters (دانلود)
Bycatch Composition of Myctophid Mid-water Trawls in Iranian Waters of the Oman Sea (دانلود)
The Effects of Jig Color and Depth Variation on Catch Rates of Purpleback Flying Squid, Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830) in Iranian Waters of the Oman Sea (دانلود )
Study of Natural and Fishing Mortality and Exploitation Rate of Largehead hairtail, Trichiurus lepturus (Li nnaeus , 1758 ) from the Northern Persian Gulf, Iranian waters (دانلود
The Effect of Towing Duration on the Catch per Unit of Swept Area (CPUA) from the Bottom Trawl Surveys in the Persian Gulf (دانلود )
Temporal Variation of Catch rate and Length Frequency of Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) in Southwest of the Caspian Sea (Bandar-e Anzali) (دانلود )
Some Morphological Characteristics of Five Marine Fish Species of Hormozgan coastal waters (Northern Persian Gulf) (دانلود)
Length-weight and length-length relationships, Relative condition factor and Fulton’s condition factor of Five Cyprinid species in Anzali wetland, southwest of the Caspian Sea (دانلود )
Shrimp Stock Assessment in Bushehr coastal waters of the Persian Gulf (دانلود )
Length-Weight and Length-Girth Relationships, Relative Weight and Relative Condition Factor of Four Commercial Fish Species of Northern Persian Gulf (دانلود )
The effect of depth variation on size and catch rate  of green tiger shrimp, Penaeus semisulcatus (De Haan, 1884) in Bushehr coastal waters,  Northern Persian Gulf (دانلود )
Abundance of Cutlassfish Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) in Bushehr Waters, Persian Gulf (دانلود )   
Population Structure, Growth and Mortality Rates of Jinga Shrimp, Metapenaeus affinis in Fishing Grounds of Hormozgan Province, Iran (دانلود )
Hematological and biochemical indices of kutum Rutilus fris ii kutum , associated with capture met hods (دانلود)
The By-catch Composition of Shrimp Trawl  Fisheries in Bushehr Coastal Waters, the Northern Persian Gulf (دانلود )
Temporal and Spatial Variations of Finfish Bycatch of Cutlassfish Trawl in Bushehr and Hormozgan Marine Waters, the Northern Persian Gulf (دانلود )
Length-weight and length-length relationships, condition factors and optimal length of some fish species from the Persian Gulf and Oman Sea (دانلود
Species composition and depth variation of cutlassfish (Trichiurus lepturus L. 1785) trawl bycatch in the fishing grounds of Bushehr waters, Persian Gulf (دانلود )

1400 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان