یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه برخی پارامترهای اسپرم شناختی مولدین ماهی سفید (Rutilus frissi kutum, Kamensky 1901) صید شده به دو روش صید گوشگیر و پره
نویسندگان: محمد حسین قراچه، سید یوسف پیغمبری
کلمات کلیدی: پارامترهای اسپرم شناختی، صید پره، صید گوشگیر، ماهی سفید
زبان: فارسی
دانلود

930 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان