یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تغییرات برخی آمین های بیوژنیک ماهی گیدر( Thunnus albacares ) نگهداری شده در یخ و انجماد در شناورهای صیادی چابهار
نویسندگان: شیوا افشار منش، سید یوسف پیغمبری، بهاره شعبانپور، احمد سواری
کلمات کلیدی: آمین های بیوژن، ماهی گیدر، بار باکتریایی، یخ، انجماد
زبان: فارسی
دانلود

1006 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان