یافته های علمی

نام مقاله: بررسی فراوانی طولی، سن و رابطه طول کل- دور بدن 5 گونه ماهی در تالاب انزلی
نویسندگان: غضنفر مرادی نسب، سید یوسف پیغمبری، رسول قربانی، علی اصغر خانی پور
کلمات کلیدی: رابطه طول کل-دور بدن، فراوانی طولی، سن، تالاب انزلی
زبان: فارسی
دانلود

982 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان