یافته های علمی

نام مقاله: مقایسه کارایی تله مخروطی و تور گوشگیر ثابت برای صید ماهیان استخوانی تالاب انزلی Name: Assessment of efficiency between fyke net with fixed gill net  in Anzali Wetland
نویسندگان: غضنفر مرادی نسب، رسول قربانی، سید یوسف پیغمبری، علی اصغر خانی پور
Authors: Moradinassab Gh; Ghorbani R.
; Paighambari S.R, Khanipour A.A
کلمات کلیدی: تلاش صید، ترکیب گونه ای، فراوانی طولی، صیادی، دریاس خزر
Keywords: CPUE, Species composition, Length frequency, Fishery, Anzali Wetland
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1245 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان