یافته های علمی

Name: Length-weight relationship and GSI index of smallhead hairtail, Eupleurogrammus muticus (Gray, 1831), northern Persian Gulf, Hormozgan coastal waters
Authors: M. Eighani, M.Daliri, S. Y. Paighambari, E. Alizadeh
Keywords:
Language: In English
Download

799 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان