یافته های علمی

Name: Reproductive season, maturation size (LM 50 ) and sex ratio of Metapenaeus affinis (Decapoda: Penaeidae) in Hormozgan shrimp fishing grounds, south of Iran
Authors: Mohammad Hasan Gerami, Rasool ghorbani, Seyed yousof paighmabari
, Mohammad Momeni
Keywords: Reproductive biology, Metapenaeus affinis, Length at first maturity, Persian Gulf
Language: In English
Download

792 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان