یافته های علمی

Name: Weight-length relationships and condition factors for Sturgeon fish species from the Southeastern Caspian Sea, Iranian waters
Authors: Hadi Raeisi, Seyyed Yousef  Paighambari, Saeid Kia Alvandi
Keywords: Weight-length, sturgeon, Caspian Sea, condition factor, Iran
Language: In English
Download

738 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان