یافته های علمی

Name: Bycatch Composition of Myctophid Mid-water Trawls in Iranian Waters of the Oman Sea
Authors: Saeed Kiaalvandi, Seyed Yousef Paighambari, Toraj Valinassab, Seyed Abas Hosseini
Keywords: bycatch, mid-water trawl, myctophidae, Oman Sea.
Language: In English
Download

779 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان