یافته های علمی

Name: The Effects of Jig Color and Depth Variation on Catch Rates of Purpleback Flying Squid, Sthenoteuthis oualaniensis (Lesson, 1830) in Iranian Waters of the Oman Sea
Authors: Seyed Yousef Paighambari, Moslem Daliri, Mohammad Memarzadeh
Keywords: Squid fishery, Jig color, Catch rate, Purpleback Flying squid, Oman Sea
Language: In English
Download

781 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان