یافته های علمی

Name: Study of Natural and Fishing Mortality and Exploitation Rate of Largehead hairtail, Trichiurus lepturus (Linnaeus , 1758 ) from the Northern Persian Gulf, Iranian waters
Authors: Hadi Raeisi , Seyed Abas Hosseini, Seyed Yousef Paighambari, Mohammad Javad Shabni, Saeed Kiaalvandi
Keywords: Persian Gulf, Trichiurus lepturus, fishing mortality, Bushehr
Language: In English
Download

776 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان