یافته های علمی

Name:The Effect of Towing Duration on the Catch per Unit of Swept Area (CPUA) from the Bottom Trawl Surveys in the Persian Gulf
Authors: Hadi Raeisi, Seyed Abbas Hosseini, Seyed Yousef Paighambari, Moslem Daliri
Keywords: Trawl, Diversity index, Trichiurus lepturus, Persian Gulf
Language: In English
Download

824 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان