یافته های علمی

Name:Temporal Variation of Catch rate and Length Frequency of Clupeonella cultriventris (Nordmann, 1840) in Southwest of the Caspian Sea (Bandar-e Anzali)
Authors: Majid Koohani, Seyed Yousef Paighambari, Afshin Adeli, Ali Asghar Ghorbani
Keywords: Clupeonella cultriventris, Catch rate, Length frequency, Caspian Sea
Language: In English
Download

733 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان