یافته های علمی

Name: Some Morphological Characteristics of Five Marine Fish Species of Hormozgan coastal waters (Northern Persian Gulf)
Authors: Moslem Daliri, Morteza Eighani,Seyed Yousef Paighambari, Ebrahim Alizadeh
Keywords: Length-weight relationship, Condition factor, L , Hormozgan waters, Persian Gulf opt
Language: In English
Download

766 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان