یافته های علمی

Name: Shrimp Stock Assessment in Bushehr coastal waters of the Persian Gulf
Authors: Moslem Daliri, Seyed Yousef Paighambari, Mohamad Javad Shabani, Reza Davoodi
Keywords: Shrimp, Stock Assessment, CPUE, CPUA, Bushehr waters, Persian Gulf 
Language: In English
Download

742 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان