یافته های علمی

Name: The effect of depth variation on size and catch rate  of green tiger shrimp, Penaeus semisulcatus (De Haan, 1884) in Bushehr coastal waters,  Northern Persian Gulf
Authors: Moslem Daliri, Seyed Yousef Paighambari, Mohammad Javad Shabani, Reza Davoodi
Keywords: Green tiger shrimp, Penaeus semisulcatus, catch rate, depth variation, Persian Gulf
Language: In English
Download

780 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان