یافته های علمی

Name: Abundance of Cutlassfish Trichiurus lepturus (Linnaeus, 1758) in Bushehr Waters, Persian Gulf   
Authors: H. Raeisi, S. A Hosseini, S.Y. Paighambari, R. Davoodi
Keywords: Swept area; CPUA; Trichiurus lepturus; bushehr; persian gulf.
Language: In English
Download

843 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان