یافته های علمی

Name:  Population Structure, Growth and Mortality Rates of Jinga Shrimp,
Metapenaeus affinis in Fishing Grounds of Hormozgan Province, Iran 
Authors: Mohammad Hasan Gerami, Seyed Yousef Paighambari, Rasool Ghorbani
, Mohammad Momeni
Keywords: Population structure, growth, Metapenaeus affinis, Hormozgan province
Language: In English
Download

849 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان