یافته های علمی

Name: Hematological and biochemical indices of kutum Rutilus frisii kutum , associated with capture met hods
Authors: Mohammad Hossein Gharache, Seyed Yousef Paighambary, Amin Golpour
Keywords: Beach seine ,bioche mistry ,Gillnet . Hematology ,Rutilus frisii kutum. Serum
Language: In English
Download

790 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان