یافته های علمی

Name: The By-catch Composition of Shrimp Trawl  Fisheries in Bushehr Coastal Waters, the Northern Persian Gulf
Authors: Paighambari Seyed Yousef, Daliri Moslem 
Keywords: Shrimp, Bottom trawl, By-catch, Bushehr, Persian Gulf
Language: In English
Download

728 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان