یافته های علمی

Name: Temporal and Spatial Variations of Finfish Bycatch of Cutlassfish Trawl in Bushehr and Hormozgan Marine Waters, the Northern Persian Gulf
Authors: Hosseini Seyed Abbas; Raeisi Hadi, Paighambari Seyed Yousef
Keywords: Bycatch, Cutlassfish, Hormozgan, Persian Gulf, Trawl.
Language: In English
Download

743 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان