یافته های علمی

Name: Length-weight and length-length relationships, condition factors and optimal length of some fish species from the Persian Gulf and Oman Sea
Authors: Hesam Kazemi, Seyed Yousef Paighambari, Moslem Daliri, Reza Abaspour Naderi
Keywords: Length-weight relationship, Marine fish, Condition factor, Optimum length, Persian Gulf
Language: In English
Download

831 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان