یافته های علمی

Name: Species composition and depth variation of cutlassfish (Trichiurus lepturus L. 1785) trawl bycatch in the fishing grounds of Bushehr waters, Persian Gulf
Authors: H. Raeisi, S. A. Hosseini, S. Y. Paighambari, S. A. A. Taghavi, R. Davoodi
Keywords: Cutlassfish, Bushehr, bycatch, depth variation, trawl, Persian Gulf.
Language: In English
Download

835 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان