یافته های علمی

نام مقاله: اثر دما و نوع خشک کن بر خواص فیزیکو شیمیایی مالت حاصل از ارقام جو
نویسندگان: نرجس آقاجانی، مهدی کاشانی نژاد، مهدی کدیور، سید حسین حسینی
کلمات کلیدی: مالت، خشک کن هوای داغ، مایکروفر، خشک کردن ترکیبی هوای داغ - مایکروفر
زبان: فارسی
دانلود

1013 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان