یافته های علمی

نام مقاله: بررسی اثر فرایند مالت سازی بر ویژگی های فیزیکو شیمیایی دو رقم جو (صحرا ودشت)
نویسندگان: نرجس آقاجانی، مهدی کدیور، مهدی کاشانی نژاد، سید حسین حسینی
کلمات کلیدی: جو، مالت، اصلاح آندوسپرم، نیتروژن کل، خواص فیزیکی، خواص شیمیایی
زبان: فارسی
دانلود

861 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان