یافته های علمی

نام مقاله: بررسی تاثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی
نویسندگان: سید محمد احمدی، مرتضی خمیری، اصغر خسروشاهی، مهدی کاشانی نژاد
کلمات کلیدی: پنیر لیقوان، خواص حسی، پنیر سفید ایرانی
زبان: فارسی
دانلود

1012 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان