یافته های علمی

نام مقاله: اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده
نویسندگان: سعیده امینی هرندی، مهدی کاشانی نژاد، محمد گوهریان، صبیحه علی زاده
کلمات کلیدی: گز، بسته بندی، اکسایش، اتمسفر اصلاح شده، جاذب اکسیژن، خاصی ممانعت بالا، فیلم و پوشش خوراکی
زبان: فارسی
دانلود

1050 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان