یافته های علمی

نام مقاله: بررسی بقای Bifidobacterium lactis BB12  وLactobacillus acidophilus LA5 در پنیر سفید آب نمکی
نویسندگان: الهام انصاری پور، مرتضی خمیری، مهدی کاشانی نژاد، حبیب الله میرزایی
کلمات کلیدی: پروبایوتیک، ماندگاری، پنیر
زبان: فارسی
دانلود

867 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان