یافته های علمی

نام مقاله: تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با روش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکو شیمیایی و رئولوژیکی آب انار
نویسندگان: صمد بدبدک، مهدی کاشانی نژاد، جواد حصاری، سید محمد علی رضوی
کلمات کلیدی: شفاف سازی، مواد کمک صافی، آنتوسیانین ها، آب انار
زبان: فارسی
دانلود

943 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان