یافته های علمی

نام مقاله: بررسی جذب رطوبت و تغییرات خواص فیزیکی ارقام برنج در فرآیند خیساندن
نویسندگان: مهدی کاشانی نژاد، دانیال چابرا، شاهین رفیعی
کلمات کلیدی: برنج، خیساندن، جذب آب، خصوصات فیزیکی، دانسیته، تخلخل
زبان: فارسی
دانلود

1253 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان