یافته های علمی

نام مقاله: بررسی ویژگی های فیزیکو شیمیایی و حسی سس مایونز حاوی ایزوله پروتئین جوانه گندم و صمغ زانتان به عنوان جایگزین تخم مرغ Name: Evaluation of physicochemical and sensory properties of mayonnaise containing wheat germ protein isolate and xanthan gum
نویسندگان: مهشید رهبری، مهران اعلمی، یحیی مقصودلو، مهدی کاشانی نژاد
Authors: M. Rahbari, M. Aalami, Y. Maghsoudlou, M. Kashaninejad
کلمات کلیدی: ایزوله پروتئین جوانه گندم، جایگزین تخم مرغ، زانتان، سس مایونز
Keywords: Egg Subtitute, Mayonaise, Wheat germ protein isolate, Xanthan
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1058 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان