یافته های علمی

اثر دما ونوع خشک کن بر خواص فیزیکوشیمیایی مالت حاصل از ارقام جو (دانلود)
بررسی اثر فرایند مالت سازی بر ویژگیهای فیزیکوشیمیایی دو رقم جو (صحرا و دشت) (دانلود)
جداسازی و شناسایی باکتری های اسید لاکتیک پنر سنتی لیقوان (دانلود)
بررسی تاثیر جدایه های شناسایی شده از پنیر لیقوان و نوع شیر بر خواص حسی پنیر سفید ایرانی (دانلود)
بررسی اثر کاراگینان، دمای روغن و زمان سرخ کردن بر میزان جذب روغن در محصولات سرخ شده سیب زمینی (دانلود)
اصلاح بسته بندی گز به روش بسته بندی با اتمسفراصلاح شده (دانلود)
بررسی بقایBifidobacterium lactis BB12  وLactobacillus acidophilus LA5 در پنیر سفید آب نمکی (دانلود)
تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی بار وش کلاسیک بر خصوصیات فیزیکوشیمیایی و رئولوژیکی آب انار (دانلود)
تاثیر تیمارهای مختلف شفاف سازی با مواد کمک صافی بر ویژگی های کیفی و رنگ آب انار (دانلود)
بررسی خواص فیزیکوشیمیایی سه رقم سیب زمینی استان گلستان و تاثیر آن بر خواص خلال نیمه سرخ شده (دانلود)
استفاده از مواد هیدروکلوئیدی به عنوان پوشش های خوراکی به منظور تولید چیپس کم چرب (دانلود)
تاثیر مواد هیدروکلوئیدی بر جذب روغن و خواص کیفی خلال نیمه سرخ شده سیب زمینی (دانلود)
بررسی تاثیر خشک کردن مقدماتی بر میزان جذب روغن و خواص کیفی خلال نیمه سرخ شده سیب زمینی (دانلود)
بررسی اثر پیش تیمار فراصوت روی خشک شدن ورقه های کیوی (دانلود)
تاثیر نفوذ تحت فشار کلرور کلسیم بر افزایش دوام انباری مهمترین ارقام سیب کشور (دانلود)
بررسی تاثیر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی (دانلود)
بررسی جذب رطوبت و تغییرات خواص فیزیکی ارقام برنج در فرآیند خیساندن (دانلود)
بررسی تاثیر میزان پروتئین جو بر کیفیت مالت و خواص فیزیکو شیمیایی عصاره تولیدی (دانلود)
بررسی اثر خصوصیات کیفی دو رقم گندم بومی ایران (کوه دشت و زاگرس) بر فرایند مالت سازی (دانلود)
پیش بینی هوشمند و لحظه ای محتوای رطوبتی با استفاده از شبکه عصبی مصنوعی در فرآیند خشک کردن لایه نازک پسته (دانلود)
شبیه سازی پخش رطوبت در دانه پسته (اوحدی) در طی خشک کردن با درجه حرارت بالا (دانلود)
بررسی تغییر متغیرهای خشک کردن بر خصوصیات کیفی پسته رقم اوحدی (دانلود)
شبیه سازی رطوبت در طی خشک شدن دانه پسته (رقم اوحدی) با درجه حرارت بالا بوسیله روش اجزاء محدود (دانلود)
شبیه سازی پخش رطوبت در دانه پسته (اوحدی) در طی خشک شدن با درجه حرارت بالا (دانلود)
بررسی ویژگیهای حلالیت و الگوی الکتروفوز پروتئین های جوانه گندم (دانلود)
بررسی ویژگیهای فیزیکوشیمیایی و حسی سس مایونزحاوی ایزوله پروتئین جوانه گندم و صمغ زانتان به عنوان جایگزین تخم مرغ (دانلود)
تاثیر پیش تیمار فراصوت بر ویژگیهای جذب آب نخود در فرآیند خیساندن (دانلود)
بررسی خواص رئولوژیکی و حسی ماست منجمد حاوی غلظت های مختلف صمغ عربی و صمغ گوار (دانلود)
اثر صمغ گوار و صمغ عربی بر برخی خصوصیاات فیزیکوشیمیایی ماست منجمد (دانلود)
بررسی اثر صمغ عربی و صمغ گوار بر زنده مانی لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس (la5 ) و بیفیدوباکتریوم لاکتیس (bb12 ) در ماست منجمد پروبیوتیک (دانلود)
تاثیر دما، غلظت محلول اسمزی و نسبت وزنی بر سنتیک خشک کردن اسمزی قارچ دکمه ای (Agaricus bisporus ) (دانلود)
اثر آنتی اکسیدانی اسید سیتریک بر فساد چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون طی 6 ماه نگهداری به صورت منجمد (دانلود)
بسته بندی تحت خلاء و تاثیر آن بر اندیس های فساد اکسیداتیو و هیدرولیتیک چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون در طی 6 ماه نگهداری در دمای 18 - درجه سانتی گراد (دانلود)
اثر نوع خشک کن، رقم، محصول تولیدی و دمای آب مورد استفاده بر ترکیبات عمده و توانایی باز جذب آب فرآورده های خشک شده سیب زمینی (دانلود)
ماندگاری بیفیدوباکتریوم لاکتیس و لاکتوباسیلوس اسیدوفیلوس در دوغ حاوی عصاره کاکوتی (دانلود)
اثر عرق نعناع بر قابلیت بقای باکتری های پروبایوتیک در نوشیدنی سنتی ایرانی (دوغ) (دانلود)
Comparison between artificial neural networks and mathematical models for moisture ratio estimation in two varieties of green malt (دانلود)
Thin-layer Drying Characteristics and Modeling of Two Varieties Green Malt (دانلود)
Effect of Moisture Content on Physical Properties of Barley Seeds (دانلود )
Effect of moisture content on biophysical properties of  pomegranate seeds  (دانلود)
Study of oil uptake and some quality attributes of potato chips affected by hydrocolloids (دانلود )
Influence of Partial Drying on Oil Uptake & Quality Attributes of French Fries (دانلود)
Physical and aerodynamic properties of paddy and white rice as a function of moisture content (دانلود )
Handling and frictional characteristics of soybean as a function of moisture content and variety (دانلود)
Resistance of bulk pistachio nuts (Ohadi variety) to airflow (دانلود)
Modeling of wheat soaking using two artificial neural networks (MLP and RBF) (دانلود)
Resistance to air fl ow through bulk pistachio nuts (Kalleghochi variety) as affected by moisture content, air fl ow rate, bed depth and fi ll method (دانلود)
Effect of microwave echemical pre-treatment on compression characteristics of biomass grinds (دانلود)
MODELING WATER ABSORPTION OF SORGHUM DURING SOAKING (دانلود)
Hydration Kinetics and changes in some Physical properties of wheat kernels (دانلود )
MOISTURE-DEPENDENT PHYSICAL PROPERTIES OF CHICKPEA SEEDS (دانلود)
Pistachio Nut (Ohadi Variety) Mass Transfer Simulation during Process of Drying Using Finite Element Method (دانلود)
Experimental and Numerical Investigations of Moisture Diffusion in Pistachio Nuts during Drying with High Temperature and Low Relative Humidity (دانلود)
Thin-layer drying characteristics and modeling of pistachio nuts (دانلود )
Some physical properties of Pistachio(PistaciaveraL.) nut and its kernel (دانلود)
Effect of Drying Methods on Quality of Pistachio Nuts (دانلود )
Pistachio Nut (Ohadi Variety) Mass Transfer Simulation during Process of Drying Using Finite Element Method (دانلود )
Effects of guar gum and arabic gum on the physicochemical, sensory and flow behaviour characteristics of frozen yoghurt (دانلود)
Effect of inulin on the physico chemical properties, flow behavior and probiotic survival of frozen yogurt (دانلود)
OSMOTIC DEHYDRATION OF BUTTON MUSHROOM: FICKIAN DIFFUSION IN SLAB CONFIGURATION (دانلود)
EFFECTS OF MOISTURE CONTENT ON SOME ENGINEERING PROPERTIES OF TWO VARIETIES OF SAFFLOWER SEED (دانلود)
Inhibitory impacts of natural antioxidants (ascorbic and citric acid) and vacuum packaging on lipid oxidation in frozen  Persian sturgeon fillets (دانلود)
ANTIOXIDATIVE ACTIVITY OF CITRIC AND ASCORBIC ACIDS AND THEIR PREVENTIVE EFFECT ON LIPID OXIDATION IN FROZEN PERSIAN STURGEON FILLETS (دانلود )
Effect of MAP and Different Atmospheric Conditions on the Sensory Attributes
and Shelf life Characteristics of Fresh Pistachio Nuts (دانلود )
The Effect of Different Non-mechanical Treatments on Splitting Pistachio Nuts (دانلود)

2353 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان