یافته های علمی

نام مقاله: شبیه سازی پخش رطوبت در دانه پسته (اوحدی) در طی خشک شدن با درجه حرارت بالا
نویسندگان: شاهین رفیعی، مهدی کاشانی نژاد
کلمات کلیدی: پسته، شبیه سازی خشک کردن، روش اجزاء محدود، منحنی هم رطوبت، دمای بالا
زبان: فارسی
دانلود

988 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان