یافته های علمی

نام مقاله: اثر آنتی اکسیدانی اسید سیتریک بر فساد چربی در فیله های منجمد ماهی قره برون طی 6 ماه نگهداری به صورت منجمد Name: Antioxidant activity of citric acid on Persian sturgeon (Acipenser persicus) fillets quality during 6 month frozen storage
نویسندگان: هانیه رستم زاد، بهاره شعبان پور، مهدی کاشانی نژاد، علی شعبانی
Authors: H. Rostamzad, B. Shabanpour
, M. Kashani Nejad, A. Shabani
کلمات کلیدی: ماهی قره برون، بسته بندی، اکسیداسیون، آنتی اکسیدان، اسید سیتریک
Keywords: Persian sturgeon; Packaging; Oxidation; Antioxidant; Citric acid
زبان: فارسی
Language: In Farsi with English Abstract
دانلود Download

1060 :تعداد دفعات بازید


جستجو


پایگاه های علمی

صفحه اصلی
تماس با ما
دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
RSS

یافته های علمی | دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان